An Coimisiún

Mar Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, is sinne an príomhrialálaí ar earcaíocht agus roghnúchán i seirbhís phoiblí na hÉireann. Is é an ról atá againn a chinntiú go mbeidh aon cheapacháin a dhéantar chuig an státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí cothrom, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas.

Bunaíodh an Coimisiún ar 19 Deireadh Fómhair 2004 faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004. Is iad seo na comhaltaí den Choimisiún:

  • Seán Ó Fearghail TD, Ceann Comhairle
  • Peter Tyndall, an tOmbudsman
  • Martin Fraser, ard-rúnaí an Rialtais
  • Robert Watt, ard-rúnaí, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
  • An Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Seán Ó Fearghaíl TD, Ceann Comhairle

Tá Seán Ó Fearghaíl ar an 19ú Ceann Comhairle (cathaoirleach) ar Dháil Éireann (arb í Teach íochtarach Pharlaimint na hÉireann í). Toghadh chuig an ról é an 10 Márta 2016 sa chéad toghchán Dála a rinneadh trí bhallóid rúnda riamh.

Bhí an tUas. Ó Fearghaíl ina sheanadóir do Chill Dara Theas ón mbliain 2000 go dtí gur toghadh é mar Theachta Dála sa bhliain 2002. Tá an suíochán sin ina sheilbh aige ó shin i leith. Bhí sé ar an aoire páirtí d’Fhianna Fáil agus ar urlabhraí an pháirtí maidir le Cosaint; na hEalaíona, an Oidhreacht agus an Cultúr; agus Gnóthaí Bunreachtúla ón mbliain 2011 go dtí an bhliain 2016. D’fhóin sé mar chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais um Shláinte ón mbliain 2009 go dtí an bhliain 2011.

Sula ndeachaigh sé isteach sa pholaitíocht náisiúnta, d’fhóin an tUas. Ó Fearghaíl mar chomhalta de Chomhairle Contae Chill Dara agus mar Chathaoirleach ar an gComhairle. Tá baint aige le heagraíochtaí pobail, oideachais agus tithíochta ina chontae dúchais le blianta fada anuas.

Peter Tyndall, an tOmbudsman

Ceapadh Peter Tyndall mar Ombudsman an 2 Nollaig 2013. Chaith sé na cúig bliana roimhe ag obair mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí don Bhreatain Bheag. Chomh maith leis sin, d’oibrigh sé i bpoist shinsearacha éagsúla i dtithíocht agus i gcúram sóisialta, go háirithe ar sheirbhísí tithíochta agus tacaíochta a fhorbairt do dhaoine faoi mhíchumas foghlama. Bhí sé ina phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus ina cheann oideachais agus cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige freisin.

Chaith an tUas. Tyndall dhá bhliain ag fónamh mar chathaoirleach ar Chumann Ombudsman na Breataine agus na hÉireann agus tá sé ina chomhalta den bhord domhanda agus an bord Eorpach d’Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman. Tá lear óráidí agus foilseachán ar shaincheisteanna Ombudsman curtha i gcrích aige.

Martin Fraser, ard-rúnaí an Rialtais

Tá Martin Fraser ar ard-rúnaí an Rialtais agus ar ard-rúnaí Roinn an Taoisigh ón 1 Lúnasa 2011 i leith.

Chuaigh sé isteach i Roinn an Taoisigh mar oifigeach airgeadais sa bhliain 1999. Sa bhliain 2007, d’éirigh sé ina rúnaí cúnta sa roinn agus, le linn an ama sin, bhí sé mar cheann ar na rannóga a bhí freagrach as Tuaisceart Éireann, gnóthaí corparáideacha agus beartas eacnamaíoch agus sóisialta.

D’oibrigh sé roimhe sin sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus sa Roinn Talmhaíochta agus Bia.

Robert Watt, ard-rúnaí, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Is é Robert Watt ard-rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Bhí sé ina ard-rúnaí sa rannóg beartas earnála den Roinn Airgeadais, áit a raibh sé freagrach as an mbeartas caiteachais – lena n-áirítear an t-athbhreithniú cuimsitheach ar chaiteachas, an beartas infheistíochta caipitil agus bainistiú na meastachán bliantúil.

Is eacnamaí é an tUas. Watt agus d’oibrigh sé i róil éagsúla laistigh den Roinn Airgeadais agus san earnáil phríobháideach le Indecon Economic Consultants agus London Economics.

An Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Ceapadh Daniel O’Keeffe, breitheamh Ard-Chúirte ar scor, mar chathaoirleach ar an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an 11 Feabhra 2014.

Glaodh chun an Bharra air sa bhliain 1964 tar éis dó céimeanna a bhaint amach as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus as Óstaí an Rí. Is cuntasóir cairte cáilithe é. D’éirigh sé ina abhcóide sinsearach sa bhliain 1985 agus chleacht sé ag an mBarra go dtí gur ceapadh chun na hArd-Chúirte é sa bhliain 2008.

Bhí an tUas. O’Keeffe ar an gcathaoirleach ar an dara tuarascáil ó Chomhlacht Tagarmharcála na Seirbhíse Poiblí, a thug tuairisc don Aire Airgeadais sa bhliain 2007. Chomh maith leis sin, bhí sé ar an gcathaoirleach ar Phainéal Táthcheangail na hÉireann ón mbliain 1997 go dtí an bhliain 2008.

Ár bhfoireann

Agus muid ag déanamh ár gcuid oibre sa Choimisiún, faighimid tacaíocht ó fhoireann thiomnaithe a bhfuil Elaine Cassidy, Stiúrthóir an Choimisiúin, agus Liam Duffy, Rúnaí, i gceannas uirthi. Anuas air sin, soláthraíonn Oifig an Ombudsman seirbhísí comhroinnte dúinn i réimsí amhail acmhainní daonna, bainistíocht airgeadais, agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.