An Coimisiún

Mar Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, is sinne an príomhrialálaí ar earcaíocht agus roghnúchán i seirbhís phoiblí na hÉireann. Is é an ról atá againn a chinntiú go mbeidh aon cheapacháin a dhéantar chuig an státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí cothrom, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas.

Bunaíodh an Coimisiún ar 19 Deireadh Fómhair 2004 faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004. Is iad seo na comhaltaí den Choimisiún:

  • Seán Ó Fearghail TD, Ceann Comhairle
  • an tOmbudsman
  • Martin Fraser, ard-rúnaí an Rialtais
  • David Moloney, Ard-Rúnaí Gníomhach, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
  • Garrett Sheehan, cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Seán Ó Fearghaíl TD, Ceann Comhairle

Tá Seán Ó Fearghaíl ar an 19ú Ceann Comhairle (cathaoirleach) ar Dháil Éireann (arb í Teach íochtarach Pharlaimint na hÉireann í). Toghadh chuig an ról é an 10 Márta 2016 sa chéad toghchán Dála a rinneadh trí bhallóid rúnda riamh.

Bhí an tUas. Ó Fearghaíl ina sheanadóir do Chill Dara Theas ón mbliain 2000 go dtí gur toghadh é mar Theachta Dála sa bhliain 2002. Tá an suíochán sin ina sheilbh aige ó shin i leith. Bhí sé ar an aoire páirtí d’Fhianna Fáil agus ar urlabhraí an pháirtí maidir le Cosaint; na hEalaíona, an Oidhreacht agus an Cultúr; agus Gnóthaí Bunreachtúla ón mbliain 2011 go dtí an bhliain 2016. D’fhóin sé mar chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais um Shláinte ón mbliain 2009 go dtí an bhliain 2011.

Sula ndeachaigh sé isteach sa pholaitíocht náisiúnta, d’fhóin an tUas. Ó Fearghaíl mar chomhalta de Chomhairle Contae Chill Dara agus mar Chathaoirleach ar an gComhairle. Tá baint aige le heagraíochtaí pobail, oideachais agus tithíochta ina chontae dúchais le blianta fada anuas.

Martin Fraser, ard-rúnaí an Rialtais

Tá Martin Fraser ar ard-rúnaí an Rialtais agus ar ard-rúnaí Roinn an Taoisigh ón 1 Lúnasa 2011 i leith.

Chuaigh sé isteach i Roinn an Taoisigh mar oifigeach airgeadais sa bhliain 1999. Sa bhliain 2007, d’éirigh sé ina rúnaí cúnta sa roinn agus, le linn an ama sin, bhí sé mar cheann ar na rannóga a bhí freagrach as Tuaisceart Éireann, gnóthaí corparáideacha agus beartas eacnamaíoch agus sóisialta.

D’oibrigh sé roimhe sin sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus sa Roinn Talmhaíochta agus Bia.

David Moloney, Ard-Rúnaí Gníomhach, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Is é David Moloney ard-rúnaí gníomhach na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ón 6 Eanáir 2021.  Tá sé i gceannas ar Rannán Margaidh Saothair agus Fiontar na Roinne, agus tá sé freagrach as réimsí caiteachais éagsúla lena n-áirítear Cosaint Shóisialta, Tithíocht, Fiontar agus Talmhaíocht agus as Seirbhís Gheilleagair agus Mheastóireachta Rialtas na hÉireann (IGEES). 

I rith a shaoil oibre sa Státseirbhís, tá tréimhsí caite ag David ag obair i Roinn an Taoisigh, sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn Sláinte.

Garrett Sheehan, cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Cheap an tUachtarán Micheál Ó hUigínn Garrett Sheehan, breitheamh ar scor de chuid na Cúirte Achomhairc, go téarma sé bliana mar Chathaoirleach an Choimisiúin, le héifeacht ón 9 Nollaig 2020.

Thosaigh Garrett Sheehan a ghairm bheatha mar aturnae. Ceapadh é chun na hArd-Chúirte in 2007, agus chun na Cúirte Achomhairc in 2014, áit ar fhóin sé go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2017.

Ár bhfoireann

Agus muid ag déanamh ár gcuid oibre sa Choimisiún, faighimid tacaíocht ó fhoireann thiomnaithe a bhfuil Elaine Cassidy, Stiúrthóir an Choimisiúin, agus Sean Garvey, Rúnaí, i gceannas uirthi. Anuas air sin, soláthraíonn Oifig an Ombudsman seirbhísí comhroinnte dúinn i réimsí amhail acmhainní daonna, bainistíocht airgeadais, agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.