Is é an ról atá againn a chinntiú go mbeidh aon cheapacháin a dhéantar chuig poist a chistítear go poiblí cothrom, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas.

Inár gCód Chleachtais, leagaimid amach na príomhphrionsabail agus na príomhchaighdeáin earcaíochta le haghaidh ceapachán a dhéanamh. Leagaimid amach iontu conas a fhéadfaidh iarrthóir a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar cheapachán agus achomharc a dhéanamh ina aghaidh má chreideann sé/sí go raibh sé míchothrom nó mícheart.

Tá ról maoirseachta againn freisin maidir lena chinntiú go gcloífidh na comhlachtaí poiblí atá faoinár sainchúram leis na caighdeáin sin.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfhreagrachtaí atá orainn:

  • An dea-chleachtas earcaíochta a leagan síos agus a chur chun cinn
  • Cód Chleachtais a fhoilsiú
  • Ceadúnais earcaíochta a eisiúint
  • A leagan amach conas is féidir le hiarrthóir athbhreithniú a iarraidh agus achomharc a dhéanamh mura bhfuil sé/sí sásta le ceapachán
  • Scrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi sháruithe líomhnaithe ar an Cód
  • A chinntiú go gcloífidh comhlachtaí poiblí leis an Cód
  • Iniúchadh a dhéanamh ar phróisis earcaíochta agus roghnúcháin i gcomhlachtaí poiblí
  • Cabhair agus treoir a thabhairt do chomhlachtaí poiblí

Chun teagmháil a dhéanamh linn faoi cheann ar bith de na saincheisteanna sin, féach ár leathanach teagmhála.