I roinnt cásanna, tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún poist neamhbhunaithe áirithe státseirbhíse a eisiamh ó cheanglais an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004. I gcás go measann comhlacht poiblí gur cheart post áirithe a eisiamh ón Acht, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar ordú eisiaimh.

De ghnáth, ní dheonófar orduithe ach amháin le haghaidh tionscnaimh ghearrthéarmacha shonracha nó i gcúinsí eisceachtúla. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcineál post a bhféadfar ordú eisiaimh a dheonú ina leith agus faoin bpróiseas iarratais, léigh an treoirnóta ón gCoimisiún maidir le horduithe eisiaimh anseo.

Chun an fhoirm seo a líonadh amach, beidh na nithe seo ag teastáil uait:

  • Litir ceadaithe ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
  • Faisnéis faoin bpost lena mbaineann an t-iarratas
  • Cás gnó mionsonraithe ina dtugtar breac-chuntas ar na fáthanna a gcreideann tú go bhfuil ordú eisiaimh ag teastáil
Tosaigh