Is é an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí an príomhrialálaí ar earcaíocht agus roghnúchán i seirbhís phoiblí na hÉireann. Is é an ról atá againn a chinntiú gur ar bhealach cothrom agus trédhearcach agus ar bhonn próiseas roghnúcháin fiúntasbhunaithe a dhéantar na ceapacháin a dhéantar chuig poist laistigh den státseirbhís agus den tseirbhís phoiblí.

Leagtar amach inár gcairt seirbhíse do chustaiméirí na nithe ar féidir leat a bheith ag súil leo uainn nuair atá na nithe seo á scrúdú againn:

 • Gearáin a dhéantar de réir Chuid 8 de na Cóid Chleachtais
 • Iarratais ar cheadúnas earcaíochta
 • Iarratais ar stádas mar ghníomhaireacht earcaíochta liostaithe
 • Iarratais ar ordú eisiaimh
 • Iarrataí reachtúla (Saoráil Faisnéise), Nochtadh Cosanta, agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Teagmháil thar an teileafón

Má dhéanann tú teagmháil linn thar an teileafón, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Do ghlaonna a fhreagairt go pras
 • Ár n-ainm a thabhairt nuair a fhreagraímid an glao
 • Bheith cúirtéiseach agus cuidiúil leat i ngach cás
 • Freagra iomlán a thabhairt ar do cheist
 • Mura féidir linn é sin a dhéanamh láithreach, tógfaimid do shonraí agus glaofaimid ar ais ort a luaithe is féidir
 • Freagairt go pras do do theachtaireachtaí glórphoist uile

Comhfhreagras scríofa

Má sheolann tú litir, ríomhphost nó ceist ar líne chugainn, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Do chomhfhreagras a admháil laistigh de thrí lá oibre
 • A chinntiú go bhfaighidh tú freagra iomlán ar do chomhfhreagras scríofa laistigh de chúig lá oibre dhéag
 • Mura féidir linn freagra iomlán a thabhairt laistigh de chúig lá oibre dhéag, tabharfaimid freagra eatramhach duit laistigh de chúig lá oibre dhéag
 • Ainm teagmhála, sonraí teagmhála agus uimhir thagartha (nuair is iomchuí) a thabhairt duit
 • D’iarrataí reachtúla a phróiseáil laistigh de na tréimhsí ama riachtanacha

Gearáin a dhéantar de réir Chuid 8

Má dhéanann tú gearán leis an gCoimisiún de réir Chuid 8 den Chód Cleachtais, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Do ghearán a admháil laistigh de thrí lá
 • Sonraí an duine a bheidh ag déileáil le do ghearán a thabhairt duit
 • Tú a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ar do chás
 • Fógra a thabhairt duit faoi thoradh ár scrúdaithe a luaithe is féidir agus sa teanga is soiléire is féidir
 • Gealltanas a thabhairt go dtabharfar cinneadh i gcomhréir leis na tréimhsí ama agus na caighdeáin atá leagtha amach sna Cóid Chleachtais

Iarratais

Má dhéanann tú iarratas chuig an gCoimisiún ar cheadúnas earcaíochta, ar stádas mar ghníomhaireacht liostaithe nó ar ordú eisiaimh, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • D’iarratas a admháil laistigh de thrí lá
 • Tú a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ar d’iarratas
 • Fógra a thabhairt duit faoin gcinneadh ar d’iarratas a luaithe is féidir agus sa teanga is soiléire is féidir

Cuairteoirí ar an oifig

Má bhíonn fonn ort bualadh linn go pearsanta trí réamhchoinne, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Bualadh leat le linn uaireanta oifige (9:15am – 5pm) agus, nuair is féidir, bheith chomh solúbtha agus is féidir lasmuigh de na huaireanta sin
 • Caitheamh leat ar bhealach cúirtéiseach, bheith cóir agus cabhrach duit, agus déileáil le do cheist a luaithe is féidir
 • Oifigí poiblí atá glan inrochtana a sholáthar ina gcinntítear príobháideacht agus ina gcomhlíontar caighdeáin sláinte agus sábháilteachta

Suíomh Gréasáin

Táimid tiomanta do na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • A chinntiú go mbíonn an fhaisnéis ar fad cruinn agus cothrom le dáta
 • A chinntiú go mbíonn fáil ar gach ceann de na príomhfhoilseacháin
 • A chinntiú go gcloíonn ár suíomh Gréasáin le ceanglais rochtana míchumais
 • Leas a bhaint as teicneolaíocht nua chun feabhas leanúnach a chur ar ár seirbhísí

Soláthar faisnéise

Táimid tiomanta do na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Faisnéis atá cruinn agus cothrom le dáta a sholáthar i mBéarla glan
 • Faisnéis agus doiciméid a sholáthar ar bhealach tráthúil
 • A chinntiú go mbíonn fáil i bhformáid leictreonach agus i bhformáid chlóite araon ar an bhfaisnéis ar fad a bhíonn ar fáil go ginearálta
 • A chinntiú go mbíonn faisnéis ar fáil i bhformáid inrochtana do chustaiméirí a bhfuil riachtanais speisialta acu

Comhionannas agus éagsúlacht

 • Táimid tiomanta do chaitheamh lenár gcustaiméirí ar bhealach measúil cúirtéiseach gan aon idirdhealú ná leithcheal
 • Tabharfaimid meas ar chomhionannas agus ar chearta an duine de réir phrionsabail dhualgas na hearnála poiblí
 • Tabharfaimid meas ar an gceart atá agat chun príobháideachta
 • Beidh sé mar aidhm againn go mbeadh fáil agus rochtain éasca agat ar ár seirbhísí agus ar ár saoráidí
 • Is é seo a leanas an seoladh ríomhphoist teagmhála dár n-oifigeach rochtana faoin Acht um Míchumas: accessofficer@cpsa.ie

Seirbhísí i nGaeilge

Tabharfaimid cúnamh do dhaoine ar mian leo a gcuid gnó a dhéanamh linn trí Ghaeilge:

 • Tabharfar freagra i nGaeilge ar aon chomhfhreagras a fhaightear i nGaeilge
 • Foilseoimid doiciméid thábhachtacha, lena n-áirítear ár dtuarascálacha bliantúla, i nGaeilge agus i mBéarla
 • Beidh an leagan Gaeilge dár suíomh Gréasáin ag teacht, a mhéid is féidir, leis an leagan Béarla
 • Comhlíonfaimid na ceanglais eile atá orainn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus faoi Scéim Teangacha Oifigiúla na hOifige, mar atá foilsithe ar ár suíomh Gréasáin

Cabhraigh linn cabhrú leat

Chun cabhrú linn ár gcaighdeáin seirbhíse a chomhlíonadh, bheadh sé ina chabhair dúinn, agus muid ag déileáil leis an iarraidh uait, dá bhféadfá a oiread faisnéise agus is féidir a thabhairt. Go háirithe, d’iarrfaimis ort:

 • Próiseas athbhreithnithe chuid 8 a chur i gcrích leis an gcomhlacht poiblí lena mbaineann sula ndéanfá gearán leis an oifig seo
 • A leagan amach go soiléir, agus gearán á dhéanamh agat, cén fáth a gceapann tú go ndearnadh sárú ar na Cóid Chleachtais
 • Aon uimhreacha tagartha ábhartha a lua i do chomhfhreagras agus/nó do chumarsáidí linn
 • A chinntiú go gcomhlánaítear foirmeacha iarratais go hiomlán, go cruinn agus ar bhealach inléite
 • Sonraí teagmhála atá cothrom le dáta a thabhairt

Tuairimí agus aiseolas

Bímid i gcónaí ag iarraidh moltaí a fháil faoi bhealaí inar féidir linn ár seirbhís a fheabhsú:

 • Fáiltímid roimh aiseolas ó chustaiméirí faoi gach ceann dár seirbhísí agus iarraimid ort aon ghearáin, aon fhocail dheasa nó aon tuairimí atá agat a chur in iúl dúinn
 • Má bhíonn fonn ort gearán a dhéanamh faoin tseirbhís do chustaiméirí a fuair tú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár mbainisteoir seirbhísí do chustaiméirí
 • Má bhíonn fonn ort aiseolas a thabhairt faoi shaincheist ar bith a bhaineann leis an gcairt seo agus lenár ngealltanais duitse mar chustaiméir, déan teagmháil lenár mbainisteoir seirbhísí do chustaiméirí
 • Tugaimid ár bhfocal duit nach rachfar i bhfeidhm ar an dóigh a gcaithfimid leat sa todhchaí má dhéanann tú gearán nó má thugann tú aiseolas faoinár seirbhísí
 • Geallaimid go dtabharfaimid freagra ar ghearáin agus ar aiseolas ar bhealach tráthúil nuair a iarrtar orainn déanamh amhlaidh

Cén áit ar féidir tuilleadh faisnéise a fháil

Tá an doiciméad seo ar fáil ar ár suíomh Gréasáin. Is féidir leat sonraí faoinár seirbhísí eile, ár mbeartais agus ár bhfaisnéis teagmhála a fháil ar ár suíomh Gréasáin freisin.

Sonraí teagmhála:

An Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí

Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

+353 1 639 5750

info@cpsa.ie

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár n-oifigeach cosanta sonraí ag dataprotection@ombudsman.ie

Tá ár lánsonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach teagmhála.