Is é an fhreagracht atá orainn a chinntiú go ndéantar beartais earcaíochta, cleachtais earcaíochta agus córais tacaíochta earcaíochta a dhearadh agus a oibriú i gcomhréir leis an Cód Chleachtais trí roinnt iniúchtaí a dhéanamh gach bliain.

Tar éis gach próisis iniúchóireachta agus mheastóireachta, cuirimid tuarascáil le chéile ina dtugaimid mionsonraí faoi na torthaí.
I gcás inarb iomchuí, cuirimid moltaí ar áireamh chun aghaidh a thabhairt ar aon réimse le haghaidh feabhais a sainaithníodh sa chleachtadh.

Rinneadh na hiniúchtaí seo a leanas le blianta beaga anuas agus tá siad ar fáil lena léamh nó lena n-íoslódáil.

Meán Fómhair 2019 - Iniúchadh ar an úsáid a bhaintear as critéir shriantacha incháilitheachta i bpróisis ardaithe céime in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Meitheamh 2018 - Iniúchadh ar bheartais agus ar chleachtais a bhaineann le hearcaíocht áitiúil agus le ceapacháin áitiúla ag aonaid acmhainní daonna le haghaidh na ngrúpaí ospidéal seo a leanas de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, Ospidéal na hOllscoile, Luimneach

Meitheamh 2017 - Iniúchadh ar na próisis cheapacháin do dhá phost shinsearacha sa Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Gnó Sláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Aibreán 2017 - Iniúchadh ar phróisis cheapacháin arna seoladh ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí do phoist chomhairleacha i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Márta 2016 - Iniúchadh ar Bheartais agus ar Chleachtais a bhaineann le hEarcaíocht Áitiúil agus le Ceapacháin Áitiúla ag Rannóga Acmhainní Daonna le haghaidh Grúpaí Ospidéal de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte:

(i) Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge

(ii) Ospidéal na hOllscoile, Luimneach

Nollaig 2015 - Iniúchadh ar Bheartais agus Cleachtais Earcaíochta agus Roghnúcháin sa Gharda Síochána a bhaineann le hardú céime chuig Céim an tSáirsint agus Céim an Chigire

Feabhra 2015 - Iniúchadh ar Bheartais agus ar Chleachtais a bhaineann le Ceapacháin laistigh de Thithe an Oireachtais

Samhain 2014 - Iniúchadh ar Bheartais agus ar Chleachtais a bhaineann le Ceapacháin Inmheánacha laistigh de Sheirbhís Phríosúin na hÉireann

Meán Fómhair 2014 - An Próiseas Ceapacháin don phost mar Oifigeach Feidhmiúcháin sna Coimisinéirí Ioncaim