Tá Tuarascálacha Bliantúla an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí ar fáil lena léamh agus/nó lena n-íoslódáil thíos.

Tuarascálacha Bliantúla 2017

Ba í an bhliain 2017 an 13ú bliain iomlán inar fheidhmigh an Coimisiún mar rialálaí earcaíochta agus roghnúcháin sa tseirbhís phoiblí. Óna bhunú, d'imir an Coimisiún ról lárnach i luachanna na cothroime agus na trédhearcachta a chothú ó thús aon oibríochtaí. Thug sé cúnamh d'oifigí agus ranna fostaithe ar ardchaighdeán a cheapadh agus, ar an mbealach sin, chabhraigh sé le muinín a chur chun cinn as na seirbhísí a chuireann siad ar fáil don phobal.

Le linn an ama sin, rinne an Coimisiún maoirseacht ar cheapadh cothrom ball foirne chuig seirbhís phoiblí a bhíonn ag athrú i gcónaí. Tá méadú suntasach tagtha ar an líon ceapachán a bhíonn á ndéanamh mar gheall ar mhaolú an mhoratóra ar earcaíocht agus ar an ngá atá ann le hacmhainní a chur ar fáil do sheirbhís phoiblí a bhíonn ag leathnú. Is tábhachtaí anois ná riamh baill foirne chuí a cheapadh ag a bhfuil na scileanna agus an cumas a theastaíonn chun tacú le seirbhís phoiblí atá nua-

Íoslódáil

Tuarascálacha Bliantúla 2016

Ba í an bhliain 2016 an 12ú bliain iomlán inar fheidhmigh an Coimisiún mar rialálaí earcaíochta agus roghnúcháin do phoist sa Státseirbhís, sa Gharda Síochána, i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, san Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte agus i roinnt comhlachtaí eile seirbhíse poiblí.

Ceann de na príomhchuspóirí atá ag an gCoimisiún is ea ardleibhéal muiníne a chothú as próisis cheapacháin san earnáil phoiblí. Teastaíonn go géar uaidh go mbeadh na próisis sin ina n-eiseamláirí de phrionsabail na cneastachta, an fhiúntais, an dea- chleachtais, na cothroime agus na trédhearcachta. Tá rún daingean ag an gCoimisiún a chinntiú go mbaineann na croíphrionsabail sin sprioc ar leith amach, is é sin, na hiarrthóirí is fearr is féidir a mhealladh agus a roghnú agus, ar an gcaoi sin, seirbhísí poiblí atá éifeachtúil agus éifeachtach a sholáthar.

Íoslódáil

Tuarascálacha Bliantúla 2015

Ba í an bhliain 2015 an 11ú bliain iomlán inar fheidhmigh an Coimisiún mar rialálaí earcaíochta agus roghnúcháin don Státseirbhís, don Gharda Síochána, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte agus do roinnt comhlachtaí eile seirbhíse poiblí.

Tá sé de fhreagracht ar an gCoimisiún iontaoibh agus muinín a chothú as próisis cheapacháin san earnáil phoiblí, próisis ar eiseamláirí iad de phrionsabail na cneastachta, an fhiúntais, na trédhearcachta, na neamhchlaontachta, na comhsheasmhachta agus na cothroime. Tá rún daingean ag an gCoimisiún a chinntiú go mbaineann na croíphrionsabail sin sprioc ar leith amach, is é sin, na hiarrthóirí is fearr is féidir a mhealladh agus a roghnú agus, ar an gcaoi sin, seirbhísí poiblí atá éifeachtúil agus éifeachtach a sholáthar.

Íoslódáil

Tuarascálacha Bliantúla 2014

Ba í an bhliain 2014 an deichiú bliain iomlán inar fheidhmigh an Coimisiún mar rialálaí earcaíochta agus roghnúcháin don Státseirbhís, don Gharda Síochána, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte agus do roinnt comhlachtaí eile seirbhíse poiblí.

Tá sé de fhreagracht ar an gCoimisiún iontaoibh agus muinín a chothú as próisis cheapacháin san earnáil phoiblí, próisis ar eiseamláirí iad de phrionsabail na cneastachta, an fhiúntais, na trédhearcachta, na neamhchlaontachta, na comhsheasmhachta agus na cothroime. Tá rún daingean ag an gCoimisiún a chinntiú nach mbítear ag comhlíonadh na gcroíphrionsabal sin gan tairbhe agus, ina ionad sin, go n-úsáidtear iad chun an sprioc is tábhachtaí a bhaint amach, is é sin, na hiarrthóirí is fearr is féidir a mhealladh agus a roghnú agus, ar an gcaoi sin, na seirbhísí poiblí is éifeachtúla agus is éifeachtaí a sholáthar

Íoslódáil

Tuarascálacha Bliantúla 2013

Ba í 2013 an naoú bliain iomlán don Choimisiún bheith i bhfeidhm mar rialtóir ar earcaíocht agus roghnúchán sa Státseirbhís, sa Gharda Síochána, i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Poiblí, san Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte agus i gcomhlachtaí seirbhíse poiblí eile.

Tá an Coimisiún freagrach as iontaobhas agus muinín a mhúscailt i measc an phobail i ndáil le próisis cheapacháin san earnáil phoiblí, próisis ar eiseamláirí iad de phrionsabail an ionracais, an fhiúntais, na trédhearcachta, na neamhchlaontachta, na comhsheasmhachta agus na cothroime. Déanann an Coimisiún a dhícheall a chinntiú nach bhfuiltear ag cloí leis na prionsabail sin ar mhaithe le comhlíonadh na bprionsabal amháin, ach go bhfuiltear ag cloí leo chun sprioc níos tábhachtaí a bhaint amach – na hiarrthóirí is fearr a mhealladh agus a roghnú, agus ar an gcaoi sin na seirbhísí poiblí is éifeachtaí agus is éifeachtúla a sholáthar. 

Íoslódáil

Tuarascálacha Bliantúla 2012

Íoslódáil

Tuarascálacha Bliantúla 2011

Íoslódáil