Ba cheart iarratais RFC a dhéanamh chuig:

Oifigeach Faisnéise
An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí,
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Agus iarratas á dhéanamh agat ar fhaisnéis faoi Rialacháin RFC, ceanglaítear ort:

  • luaigh go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi Rialacháin RFC agus seol i scríbhinn é chuig an seoladh thuas nó seol ríomhphost chuig   info@cpsa.ie
  • cuir do shonraí teagmhála ar fáil
  • luaigh, i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis chomhshaoil ​​a theastaíonn, agus an cineál agus an modh rochtana atá ag teastáil

De ghnáth cuirfear an cinneadh ar d’iarratas in iúl duit laistigh de mhí amháin tar éis é a fháil.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura bhfuilim sásta le cinneadh ar m'iarratas?

Má chreideann tú gur diúltaíodh (go hiomlán nó go páirteach) do d’iarratas ar fhaisnéis faoin gcomhshaol nó nár láimhseáladh i gceart é de réir Rialacháin RFC, féadfaidh tú iarraidh ar ár n-oifig athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar an gcinneadh go páirteach nó go hiomlán. Ní mór duit an t-athbhreithniú seo a iarraidh laistigh de mhí amháin ón gcinneadh a fháil. Ball foirne níos sinsearaí a dhéanfaidh an t-athbhreithniú.

Ní ghearrfar aon táille ar an bpróiseas athbhreithniú inmheánach.

Laistigh de mhí amháin tar éis d’iarratas ar athbhreithniú a fháil, scríobhfaimid chugat chun an cinneadh agus an chúis leis an gcinneadh a chur in iúl duit. Cuirfimid in iúl duit freisin maidir le do cheart achomhairc chuig an gcoimisinéir um fhaisnéis comhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den sórt sin.

Táillí

Mar a fhoráiltear dó sna Rialacháin RFC, níl táille tosaigh ag teastáil agus iarratas ar fhaisnéis faoi RFC á thaisceadh chuig an oifig seo. Féadfaidh údarás poiblí, áfach, táille réasúnta a ghearradh as faisnéis faoin gcomhshaol a sholáthar de réir na rialachán.

Tá na táillí seo socraithe ag an oifig mar seo a leanas:

  • má bhíonn cóipeanna crua de dhíth ar iarratasóir, d’fhéadfadh go mbeadh táille €0.04 in aghaidh na bileoige ag brath ar mhéid na faisnéise atá san iarratas.
  • gearrtar táille €10.16 ar fhaisnéis a sholáthraítear ar CD-ROM

Cuirfear sonraí na dtáillí, más ann dóibh, in iúl sa litir chinnidh deiridh.

Cathain a sholáthróidh an oifig faisnéis saor in aisce?

  • I gcás ina meastar gur níos lú ná €10.00 an costas, féadfar táillí maidir le faisnéis a sholáthar a chur ar leataobh.
  • Más féidir leat na doiciméid riachtanacha a fheiceáil ar an láthair ag an oifig seo, ní bheidh aon táille ar rochtain a fháil ar na taifid seo - áfach, tá sé seo ar leith ó na táillí a luaitear thuas.
  • Is féidir rochtain leictreonach a sholáthar duit saor in aisce trí ríomhphost - áfach, tá sé seo ar leith ó na táillí a luaitear thuas

Cúnamh chun iarratais a dhéanamh

scéim foilsithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, lena n-áirítear treoir ar fheidhmeanna na hoifige seo agus ar thaifid atá ina seilbh, ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Má tá aon cheist agat, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an oifigeach faisnéise ar an teileafón ag  +353 639 5750 nó ríomhphost a sheoladh go dtí aie@cpsa.ie

Pointe eolais

Is pointe faisnéise é an suíomh gréasáin seo chun críche na treorach RFC. Má theastaíonn eolas comhshaoil ​​breise uait, féadfaidh tú iarratas RFC a sheoladh nó dul i dteagmháil leis an oifigeach faisnéise mar a leagtar amach thuas.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh faisnéise ginearálta ar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2011, lena n-áirítear faisnéis chúlra faoin reachtaíocht, foilseacháin úsáideacha agus naisc chuig comhlachtaí ábhartha eile, ar fáil sa chuid RFC de shuíomh gréasáin an Roinn Comhshaoli, Pobail agus Rialtas Áitiúil