Tuigtear go bhfuil an éigeandáil sláinte poiblí atá buailte linn faoi láthair ag cur isteach go mór ar sheirbhís phoiblí a sholáthar agus ar obair ár nOifige féin agus ní féidir é seo a sheachaint. Nuair a chuirtear é seo san áireamh, iarraimid oraibh bheith foighneach agus comhoibriú linn agus an méid seo a leanas a dhéanamh, ach go háirithe:

A) Smaoinigh le do thoil ar cheart gearáin a dhéanamh faoi CHOMÓRTAIS ARNA REÁCHTÁIL ag seirbhísí cúraim sláinte agus tacaíochta sóisialta, atá faoi bhrú ollmhór faoi láthair.

B) I dtaobh obair an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí,, leanfaidh ár bhfoireann ag oibriú i rith an ama seo. Braithimid, áfach, ar idirghníomhú leis na soláthraithe seirbhíse chun tabhairt faoinár n-obair, agus d’fhéadfadh bheith moilleanna suntasacha chun freagairtí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse, go háirithe iad siúd i gcúram sláinte. De bhreis air sin, d’fhéadfadh go ndéanfar cuid dár bhfoireann féin a imlonnú chun oibriú i seirbhísí ríthábhachtacha túslíne. Gabhaimid leithscéal as na moilleanna a bheidh ar chúrsaí.

Leagtar amach sna Cóid Chleachtais na sásraí athbhreithnithe agus gearáin atá ar oscailt duit i gcás go bhfuil tú míshásta le próiseas roghnúcháin. Féadfaidh tú:

 1. Athbhreithniú a iarraidh ar chinneadh a rinneadh le linn an phróisis (de réir chuid 7)

 2. Gearán a dhéanamh á rá nach ndearnadh an próiseas ar bhealach cóir, comhsheasmhach ná trédhearcach (de réir chuid 8).

Ní mór duit a roghnú cé acu a iarrfaidh tú athbhreithniú ar chinneadh nó a dhéanfaidh tú gearán faoin bpróiseas. Is i gcúinsí eisceachtúla amháin a ghlacfar le gearán i gcás go ndearna iarrthóir athbhreithniú a iarraidh roimhe sin ar an gcinneadh.

Urramaíonn an Coimisiún na cearta atá ag gach duine a úsáideann ár seirbhísí ar líne agus tá do phríobháideachas an-tábhachtach dúinn. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid le do sonraí pearsante féach ar ár bhfógra príobháideachais.

An bhfuil fonn ort

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Cén fáth nach féidir liom ach ceann a roghnú?

Deir na Cóid Chleachtais go gcaithfidh tú a roghnú an mian leat athbhreithniú a iarraidh ar chinneadh a rinneadh le linn an phróisis roghnóireachta nó gearán a dhéanamh maidir leis an bpróiseas a leanadh. Ní féidir leat an dá cheann a roghnú. Má iarrann tú athbhreithniú ar chinneadh roimhe seo, ní ghlacfar le gearán ach in imthosca eisceachtúla.

Má theastaíonn cabhair uait le cinneadh a dhéanamh cé acu a roghnóidh tú, cliceáil anseo.

Ba cheart an iarraidh a dhéanamh go díreach chuig an gcomhlacht poiblí lena mbaineann

Níl ról ag an gCoimisiún in iarrataí ar athbhreithniú de réir alt 7 a bhreithniú. Ba cheart iarrataí a dhéanamh chuig aonad acmhainní daonna an chomhlachta phoiblí a sheol an próiseas roghnúcháin.

Ba cheart iarraidh ar athbhreithniú neamhfhoirmiúil a dhéanamh laistigh de 5 lá oibre ón gcinneadh a fháil. Ba cheart iarraidh ar athbhreithniú foirmiúil a dhéanamh laistigh de 10 lá oibre ón gcinneadh a fháil.

Agus d’iarraidh á déanamh agat, ba cheart duit breac-chuntas soiléir a thabhairt ar na fíricí a thaispeánann, dar leat, gur mícheart a bhí an gníomh a rinneadh nó an cinneadh ar thángthas air.

Siar go dtí an leathanach baile

Seicliosta don phróiseas gearán

Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm seo, ba cheart duit a sheiceáil:

 • Go ndearna tú gearán roimhe seo leis an gcomhlacht poiblí de réir chuid 8, rud inar thug tú breac-chuntas ar cén fáth a gcreideann tú go ndearnadh sárú ar an gCód Cleachtais (cén fáth nach ndearnadh an próiseas roghnúcháin ar bhealach cóir, comhsheasmhach ná trédhearcach) sa chás seo
 • Go bhfuair tú freagra deiridh ón gcomhlacht poiblí ar do ghearán
 • Nach bhfuil níos mó ná 10 lá oibre imithe thart ón uair a fuair tú an freagra bunaidh ar do ghearán
 • Nach ndearna tú athbhreithniú a iarraidh roimhe seo ar aon chinneadh a rinneadh le linn an phróisis chéanna de réir chuid 7
 • Gur thug tú breac-chuntas soiléir ar an bhfáth/na fáthanna a gcreideann tú go ndearnadh sárú ar an gCód Cleachtais (cén fáth nach ndearnadh an próiseas roghnúcháin ar bhealach cóir, comhsheasmhach ná trédhearcach) sa chás seo

Cén comhlacht poiblí a bhfuil fonn ort gearán a dhéanamh faoi?

An bhfuil sé amhlaidh go ndearna tú athbhreithniú a iarraidh roimhe seo de réir chuid 7 den Chód Cleachtais?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Cúinsí eisceachtúla

De ghnáth, ní ghlacfar le gearán i gcás go ndearna tú athbhreithniú a iarraidh roimhe sin ar chinneadh de réir chuid 7 de na Cóid Chleachtais. Is i gcúinsí eisceachtúla amháin a ghlacfar le gearán.

Baineann cúinsí eisceachtúla leo seo a leanas go ginearálta:

 1. Faisnéis bhreise a fuair tú le linn athbhreithniú chuid 7 agus ina léirítear sáruithe substaintiúla ar na Cóid Chleachtais
 2. Sáruithe dealraitheacha ar na Cóid Chleachtais maidir le conas a seoladh an próiseas athbhreithnithe de réir chuid 7

Má chreideann tú go bhfuil cúinsí eisceachtúla ann i do chás, tabhair breac-chuntas soiléir orthu thíos.

An bhfuil gearán déanta agat faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais don chomhlacht poiblí?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Ní féidir linn glacadh le do ghearán go fóill

Sular féidir leis an gCoimisiún gearán a scrúdú, beidh ort gearán a dhéanamh faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais don chomhlacht poiblí a rinne an próiseas roghnúcháin. Ba chóir go gcuirfeadh do ghearán síos go soiléir cén fáth a gcreideann tú nár cuireadh an próiseas roghnóireachta i gcrích go cothrom agus cén fáth a gcreideann tú gur tharla sárú ar an gCód Cleachtais. Más rud é, tar éis don chomhlacht poiblí do ghearán a scrúdú, go bhfuil tú fós míshásta, is féidir leat gearán breise a dhéanamh leis an gCoimisiún ag an tráth sin.

An bhfuair tú freagra deiridh ar do ghearán ón gcomhlacht poiblí?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

An bhfuil 25 lá oibre caite ó fuarthas do ghearán?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Sorry we cannot help with your complaint yet

The Codes of Practice allow 25 working days for a public body to complete its examination of a complaint and notify its findings to the complainant.

Before we can examine the matter, we ask that you allow the public body this time to complete its examination. However, you can contact us again if:

 • You do not get a response from the public body within six weeks
 • You are not happy with the response received

Is féidir linn glacadh le d'iarratas