Orduithe eisiaimh

Ba cheart duit bheith in ann do riachtanais foirne a phleanáil – lena n-áirítear poist shealadacha a líonadh – trí ghníomhaíochtaí pleanála fórsa saothair.

I gcásanna áirithe, áfach, is féidir go mbeidh sé riachtanach duine a cheapadh chuig post neamhbhunaithe státseirbhíse lasmuigh de cheanglais an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chugainn ar ordú eisiaimh don phost.

Má dheonaímid an t-ordú, beidh an ceapachán eisiata go sealadach ó cheanglais an Achta. Fágann sé sin go bhféadfaidh tú ceapachán a dhéanamh gan próiseas roghnúcháin iomlán a sheoladh faoi an Cód Chleachtais.

De ghnáth, ní cheadaímid orduithe ach amháin le haghaidh tionscnaimh ghearrthéarmacha shonracha nó i gcúinsí eisceachtúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach na cineálacha post a chumhdaítear leis an ordú, an fhaisnéis faoi conas is féidir iarratas a dhéanamh ar ordú eisiaimh agus an fhaisnéis faoi phoist atá eisiata i gcoitinne.

Cé na cineálacha post a dteastaíonn ordú eisiaimh ina leith?

Ní dheonaímid orduithe eisiaimh ach amháin le haghaidh poist neamhbhunaithe shealadacha laistigh den Státseirbhís.

De ghnáth, ní dheonaítear iad ach amháin nuair atá duine á c(h)eapadh chuig tionscnamh gearrthéarmach sonrach nó mar bhall foirne d’oifig an aire. Taobh amuigh de na cásanna sin, ní dheonóimid ordú ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.

Is annamh a dheonaímid ordú chun duine a cheapadh in áit duine atá ar shaoire bhreoiteachta, ar shaoire bhliantúil nó atá ag dul ar scor. Ba cheart na folúntais sin a líonadh tríd an ngnáthphleanáil fórsa saothair agus ar aon dul leis an Cód Chleachtais.

Féadfaimid ordú eisiaimh a dheonú sna cásanna atá leagtha amach thíos:

1. Taithí oibre/socrúchán mac léinn/Meantóireacht Thoilteanach agus Ábalta (WAM)

Teastaíonn ordú eisiaimh uait d’intéirneachtaí agus socrúcháin mhac léinn. Is minic a cheanglaíonn cúrsaí coláiste ar a gcuid mac léinn dul ar socrúchán ionas gur féidir leo taithí oibre a fháil nó taighde a dhéanamh, i measc nithe eile.

Má tá ordú á iarraidh agat i gcásanna den sórt sin, ba cheart duit a mhíniú conas a roghnóidh tú mic léinn bunaithe ar riachtanais an chúrsa agus na tairbhí a bhainfidh d’eagraíocht as an socrúchán a leagan amach.

Teastaíonn ordú eisiaimh uait freisin do cheapacháin faoin gclár Meantóireachta Toilteanaí agus Ábalta (WAM) agus do thionscnaimh shocrúcháin don Lucht Siúil.

2. Ceapacháin chuig oifig an aire

Teastaíonn ordú uait do cheapacháin laistigh d’oifig phríobháideach an aire, amhail cúntóir pearsanta, rúnaí pearsanta agus tiománaí sibhialtach. Mairfidh an t-ordú ar feadh théarma oifige an aire.

Ní theastaíonn ordú eisiaimh uait don phost mar chomhairleoir speisialta toisc go gcumhdaítear é sin faoin gcatagóir post eisiata.

3. Sainscileanna gairmiúla/teicniúla

De ghnáth, ceaptar sainbhaill foirne ghairmiúla/theicniúla tríd an ngnáthphleanáil fórsa saothair agus ar aon dul leis an Cód Chleachtais.

Mar sin féin, féadfaidh tú ordú eisiaimh a iarraidh i gcúinsí eisceachtúla cosúil leo seo a leanas:

 • Is gá duit duine a cheapadh go práinneach le linn próiseas roghnúcháin a bheith ar siúl faoi an Cód Chleachtais 
 • Teastaíonn uait duine chun obair ar thionscadal gearrthéarmach agus ní féidir gnáthphróiseas roghnúcháin a sheoladh ina leith sin de bharr na dtréimhsí ama atá i gceist
 • Teastaíonn uait duine a bhfuil sainscileanna aige/aici agus níl sé indéanta gnáthphróiseas roghnúcháin a sheoladh ina leith sin
 • Tá cúis bhailí gnó agat le duine a cheapadh sula gcuirtear na seiceálacha réamhfhostaíochta i gcrích

Ba cheart duit cás mionsonraithe gnó a chur isteach agus tú ag déanamh iarratas ar ordú eisiaimh do róil ghairmiúla/theicniúla.

4. Eile

I gcásanna áirithe eile, déanfaimid breithniú ar iarraidh ar ordú eisiaimh má chreideann tú go bhfuil cúinsí eisceachtúla i gceist. Ní mór duit na cúinsí sin agus cás mionsonraithe gnó a leagan amach i d’iarratas.

Sna cásanna sin, is annamh a dheonófar orduithe eisiaimh ar feadh níos mó ná trí mhí.

Poist atá eisiata faoin Acht

Tá roinnt ról ann atá eisiata go huathoibríoch ó cheanglais an Achta agus an Chóid Chleachtais. Ní theastaíonn ordú eisiaimh do na poist sin.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi phoist eisiata a fháil anseo.

Mura bhfuil tú cinnte faoi cé acu a bhaineann nó nach mbaineann próiseas an ordaithe eisiaimh le post ar leith, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar ordú eisiaimh?

Céim 1 – Dréachtaigh cás gnó

Cuir cás gnó ar áireamh i d’iarratas ar ordú eisiaimh. Má bhaineann d’iarratas le hintéirneachtaí/socrúcháin mhac léinn/WAM, tabhair sonraí faoi na nithe seo a leanas:

 • An ról
 • An líon daoine atá le ceapadh
 • Cá fhad a mhairfidh an post
 • Cén dóigh/cén fáth ar roghnaigh tú na daoine atá le ceapadh
 • An tionscnamh/an clár a thacaíonn leis an gceapachán
 • An obair atá le déanamh

Má bhaineann d’iarratas le scileanna gairmiúla/sainscileanna agus le cásanna eile, ba cheart duit sonraí a thabhairt faoi na nithe seo a leanas:

 • An ról
 • An líon daoine atá le ceapadh
 • Cá fhad a mhairfidh an post
 • Conas a tháinig an post chun cinn
 • Na hiarrachtaí a rinneadh chun an post a líonadh trí ghnáthnósanna imeachta earcaíochta
 • Cén dóigh/cén fáth ar roghnaigh tú na daoine atá le ceapadh
 • Na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun an ról a líonadh ar bhonn buan, más iomchuí

Céim 2 – Iarr ceadú le haghaidh an post a líonadh

I gcás nach bhfuil post faoi réir ceadú tarmligthe, ba cheart duit ceadú a iarraidh le haghaidh an post a líonadh ó do vóta caiteachais leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Céim 3 – Iarr ceadú le haghaidh iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún 

Ní mór duit ceadú a fháil ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe freisin sula bhféadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún chun ordú eisiaimh a iarraidh. Is féidir leat an ceadú sin a iarraidh ar líne ag: csrecruitmentpolicy@per.gov.ie

Nó is féidir leat d’iarraidh a sheoladh chuig:

An tAonad Acmhainní Straitéiseacha

An Rannán Pearsanra agus Luach Saothair

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Sráid Mhuirfean

Baile Átha Cliath 2

Ba cheart duit sonraí a thabhairt faoi chineál agus fad ama an phoist. Ba cheart duit an cás gnó agus cóip den chonradh atá beartaithe a thabhairt freisin.

Céim 4 – Déan iarratas chuig an gCoimisiún

Má dhéanann tú iarratas ar ordú eisiaimh, ba cheart duit cás mionsonraithe gnó lena dtacaítear le d’iarraidh agus cóip den cheadú ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a chur ar áireamh ann. Is féidir leat iarratas a dhéanamh anseo.

Nó is féidir leat d’iarratas a sheoladh chuig:

An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh mí amháin ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe. Níor cheart duit ceapachán a dhéanamh go dtí go ndeonófar ordú eisiaimh.

Ní fhéadfaimid ordú eisiaimh a dheonú go cúlghabhálach.