Déanaimid roinnt iniúchtaí gach bliain ar na gníomhaíochtaí earcaíochta agus roghnúcháin de chuid sealbhóirí ceadúnais. Déantar iniúchtaí chun a chinntiú go dtacaíonn beartais agus próisis earcaíochta leis an dea-chleachtas, ar aon dul leis an Cód Chleachtais.

Imríonn iniúchtaí ról tábhachtach maidir leis na nithe seo a leanas:

 • A chinntiú go seastar leis na téarmaí agus coinníollacha a ghabhann le ceadúnas
 • Sainaithint a dhéanamh ar sháruithe ar an Cód
 • Caighdeáin dea-chleachtais a ardú
 • Sainaithint a dhéanamh ar réimsí inar féidir feabhsuithe a bhaint amach
 • Foghlaim a chomhroinnt ar fud na seirbhíse poiblí

Is féidir go ndéanfaimid iniúchadh ar shealbhóir ceadúnais sonrach amháin nó níos mó, nó go ndéanfaimid iniúchadh ar bhonn téamach, ar fud roinnt comhlachtaí poiblí. Foilsímid ár bhfionnachtana i dtuarascáil iniúchóireachta, a chuirtear ar fáil don phobal.

Na nithe a tharlóidh le linn iniúchta

Má chinnimid iniúchadh a dhéanamh ar d’eagraíocht, tabharfaimid réamhfhógra duit faoi sin. Tabharfaidh sé sin deis duit ullmhúcháin a dhéanamh ionas go mbeidh a laghad cur isteach agus is féidir ann.

Le linn an iniúchta, seiceálfaimid cé acu atá nó nach bhfuil na prionsabail agus na caighdeáin an Cód Chleachtais agus téarmaí agus coinníollacha do cheadúnais earcaíochta á gcomhlíonadh agat.

Ó am go ham, cuirfear an t-iniúchadh i gcrích mar staidéar deascbhunaithe ar do chuid beartas, nósanna imeachta agus doiciméad. I gcásanna eile, tabharfaimid cuairt ort ar an láithreán chun scrúdú a dhéanamh ar do chuid comhad earcaíochta. Féachfaimid le bualadh leis na baill foirne a mbíonn baint acu leis an earcaíocht agus leis an roghnú.

Díreofar ar na gnéithe éagsúla de phróisis earcaíochta, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

 • Pleanáil an phróisis roghnúcháin
 • Na sonraíochtaí faoin bpost agus faoin bpearsa agus na creataí inniúlachta
 • Na modhanna a úsáidtear chun iarrthóirí a mhealladh
 • Modheolaíochtaí measúnaithe
 • Boird roghnúcháin
 • Seiceálacha incháilitheachta
 • Cumarsáid
 • Aiseolas
 • Iarrataí ar athbhreithniú agus gearáin á líomhain go ndearnadh sáruithe ar an Cód
 • Oiliúint
 • Córais bhainistíochta agus dearbhú cáilíochta
 • Doiciméid
 • Rúndacht a urramú
 • Ceanglais reachtacha

Nuair a bheidh an t-iniúchadh críochnaithe againn, pléifimid ár bhfionnachtana leat sula ndréachtóimid tuarascáil deiridh. Tabharfaidh sé sin deis duit trácht a dhéanamh sula gceadófar ár dtuarascáil. Má aimsímid sáruithe ar an Cód Chleachtais, molfar nó ordófar inár dtuarascáil go ndéanfaí gníomh cuí ina leith. Cuirfear ár dtuarascáil iniúchóireachta deiridh ar fáil ar líne.

Tugtar cuntas ar ár ngníomhaíocht iniúchóireachta ar fad inár dtuarascáil bhliantúil freisin.