Tá feidhm ag na Cóid Chleachtais i gcás go bhfuil duine á c(h)eapadh chuig post a chistítear go poiblí – ar post é is gá a líonadh faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004.

Seiceáil anseo chun a fháil amach cé acu is gá nó nach gá post ar leith a líonadh ar aon dul leis an Acht.

Má tá ceapachán á dhéanamh ag comhlacht poiblí, ní mór an próiseas roghnúcháin a bheith cothrom agus bunaithe ar fhiúntas – ar aon dul leis an cóid.

Ciallaíonn ‘coinne’ folúntas a líonadh trí phróiseas roghnaithe seachtrach oscailte nó trí chur chun cinn inmheánach. Maidir le hardú céime inmheánach, ní bhaineann an Cód leis ach má tá pá níos airde agus freagracht níos mó i gceist leis an ról. Ní bhaineann siad le haistrithe inmheánacha nó le hiasachtaí.

Baineann an Cód Cleachtais maidir le Ceapachán chuig Poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí le mórchuid na gceapachán laistigh de:

  • An státseirbhís
  • An Garda Síochána (sáirsint agus cigire)
  • Údaráis áitiúla (róil theicniúla agus ghairmiúla amháin)
  • Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte
  • Roinnt comhlachtaí poiblí inar gá na ceapacháin a dhéanamh faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004

Is é seo ár gCód príomha agus tugann sé breac-chuntas ar na caighdeáin do gach céim den choinne. Ciallaíonn ‘coinne’ folúntas a líonadh trí phróiseas roghnaithe seachtrach oscailte nó trí chur chun cinn inmheánach. Meastar gur coinne é ardú céime má tá pá níos airde agus freagracht níos mó i gceist leis. Más mian le comhlacht poiblí coinne a dhéanamh, deir an Cód go gcaithfidh sé próiseas roghnúcháin atá cóir, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas a chur i gcrích, ar aon dul lena phrionsabail agus lena chaighdeáin.

Ciallaíonn sé freisin go gcaithfidh meicníochtaí athbhreithnithe agus achomhairc a bheith i bhfeidhm d’iarrthóirí atá míshásta tar éis próiseas roghnúcháin. Tá na meicníochtaí seo leagtha amach in alt 7 agus in alt 8 den Chód.