Táimid freagrach as na prionsabail a bhunú ba chóir a leanúint agus coinne á dhéanamh agat. Tá siad seo leagtha amach inár gCód Cleachtais. Tugann an cód breac-chuntas freisin ar na caighdeáin ar cheart cloí leo ag gach céim den phróiseas roghnúcháin.


Leagtar amach sa chód freisin na meicníochtaí athbhreithnithe agus achomhairc atá oscailte d’iarrthóirí nuair atá siad míshásta le próiseas roghnúcháin. Tugann sé breac-chuntas freisin ar a bhfuiltear ag súil ó iarrthóirí i bpróiseas ceapacháin chomh maith le míniú a thabhairt ar ár bhfeidhm iniúchta.
 

Cód Chleachtais

  1. An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí

Athbhreithniú na gcód


Rinneamar ár gCód Chleachtais a nuashonrú i 2021, ag comhdhlúthú na gcúig Chód a bhí ann cheana i gceann amháin.

Tá leathnú déanta againn freisin ar ár gcuid Ceisteanna Coitianta do Chomhlachtaí Poiblí chun cabhrú le léirmhíniú an Chóid agus chun samplaí den chleachtas is fearr a thabhairt. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo.