Cén uair atá feidhm aige?

Úsáidtear an cód seo i gcás gur gá d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ceapacháin ghearrthréimhse éigeandála a dhéanamh chun déileáil le riachtanais chriticiúla.

Cad a chiallaíonn sé?

Leis an gcód, cumasaítear do FSS codanna de phróisis an phríomhchóid a bhrostú nó a fhágáil ar lár.

Is féidir go dteastóidh fostaithe breise go práinneach ó FSS uaireanta. Is féidir freisin go gcuirfidh próiseas earcaíochta iomlán moill ar aon cheapacháin a dhéanamh. I gcásanna den sórt sin, féadfar ceapachán a dhéanamh faoin gcód seo, lena gcumasaítear do FSS an próiseas a ghiorrú.

Ní mór do FSS a chinntiú, áfach, go bhfuil an ceapaí cáilithe go cuí agus go bhfuil sé/sí oiriúnach don ról. Ní mór dó ceapacháin a rinneadh faoin gcód seo a dhoiciméadú freisin – agus míniú á thabhairt aige ar na himthosca a bhí taobh thiar den roghnú agus ar na bearta a rinneadh chun an ról a líonadh.

Ní mór sásraí athbhreithnithe agus achomhairc a chur i bhfeidhm d’aon duine nach bhfuil sásta leis an bpróiseas ceapacháin.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur ceapacháin shealadacha iad na ceapacháin seo. Má dhéantar post fadtréimhse den phost, ba cheart próiseas earcaíochta iomlán a sheoladh faoin bpríomhchód.