Cén uair atá feidhm aige?

Tá feidhm ag an gcód seo maidir le ceapacháin ghearrthréimhse shonracha ‘chuig ról níos airde’ sna comhlachtaí seo a leanas:

  • An Státseirbhís
  • An Garda Síochána – ar leibhéal an tsáirsint agus ar leibhéal an chigire
  • Údaráis áitiúla – do róil theicniúla agus do róil ghairmiúla amháin
  • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
  • Roinnt comhlachtaí poiblí i gcás go dtagann an ceapachán faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004

Is ar feadh níos lú ná sé mhí a mhaireann poist ghearrthréimhse chuig ról níos airde de ghnáth. Más rud é go mairfidh an ceapachán ar feadh tréimhse níos faide ná sin, ba cheart é a dhéanamh faoin gCód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá feidhm ag an gcód seo freisin maidir le ceapacháin neamhthipiciúla laistigh den Státseirbhís, ar ceapacháin iad a bhfuil na nithe seo a leanas i gceist leo:

  • Duine a athghrádú chuig grád eile ar leibhéal coibhéiseach
  • An ceapachán a theorannú do státseirbhísigh neamhbhunaithe

Cad a chiallaíonn sé?

Ceapacháin chuig ról níos airde

Más gá do chomhlacht poiblí duine a shannadh chuig dualgais níos airde ar bhonn láithreach agus sealadach, is féidir nach mbeidh sé in ann próiseas roghnúcháin a sheoladh ar aon dul leis an bpríomhchód. Nuair a dhéantar ceapachán chuig ról níos airde faoin gcód seo, cumasaítear don chomhlacht poiblí codanna de phróiseas an phríomhchóid a bhrostú nó a fhágáil ar lár.

Níor cheart ceapacháin a dhéanamh faoin gcód seo ach amháin chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais chriticiúla ghearrthréimhse. Más gá an ról a líonadh ar feadh níos mó ná sé mhí, nó ar bhonn buan, ba cheart próiseas earcaíochta a reáchtáil faoin bpríomhchód.

Státseirbhísigh a athghrádú

Cé gurb annamh an rud é, is gá don Státseirbhís duine a athghrádú chuig grád eile ar leibhéal coibhéiseach ó am go ham. De réir an chóid seo, féadfar duine a bhogadh chuig post athghrádaithe gan próiseas iomlán atá bunaithe ar fhiúntas a sheoladh faoin bpríomhchód.

Teorannú

Ó am go ham, is féidir go mbeidh sé riachtanach próiseas ceapacháin a theorannú do státseirbhísigh neamhbhunaithe amháin. Ceadaítear an beart sin leis an gcód seo. Mheasfaí beart den sórt sin a bheith róshriantach faoin bpríomhchód.

Cur i bhfeidhm an chóid

Cé nach mbíonn ceapacháin faoin gcód seo faoi réir an phróisis roghnúcháin iomláin i gcónaí, ní mór don chomhlacht poiblí a chinntiú go bhfuil an ceapaí cáilithe go cuí agus go bhfuil sé/sí oiriúnach don ról.

Ní mór dó ceapacháin a rinneadh faoin gcód seo a dhoiciméadú freisin – agus míniú á thabhairt aige ar na himthosca a bhí taobh thiar den roghnú agus ar na bearta a rinneadh chun an ról a líonadh.

Tá ceapacháin a dhéantar faoin gcód seo faoi réir na sásraí athbhreithnithe agus achomhairc.